Hình ảnh bên ngoài sản phẩm - hiển thị mã số, cửa đóng Hình ảnh bên ngoài sản phẩm - ẩn mã số, cửa đóng Hình ảnh bên ngoài sản phẩm - cửa mở Hình ảnh bên ngoài sản phẩm - cửa đóng Hình ảnh bên trong sản phẩm - cửa mở Hình ảnh bên trong sản phẩm - cửa mở Lưu trữ Sản xuất tại USA